Back to top

Hinnastot

Käyttömaksut 1.1.2018

Vesihuoltolaitos perii sekä yleiset toimitusehdot, että sopimusten
ehdot ja vesihuollon kustannukset huomioon ottaen tässä taksassa
lueteltuja maksuja.

Käyttömaksut

Käyttömaksun perusteena on kiinteistön tai lyhytkestoisen
tapahtuman käyttämän veden määrä ja poisjohdettavan jäteveden määrä ja
laatu. Mittaus tapahtuu laitoksen omistamalla ja asentamalla
vesimittarilla.
 
Asuinkiinteistöjen ja niihin vesihuollon suhteen rinnastettavien kiinteistöjen käyttömaksut ovat:
 
Veden käyttömaksu verollinen (alv 24%) 1,86 €/m3
Jäteveden käyttömaksu verollinen (alv 24%) 2,25 €/m3

Arviolaskutettavat käyttömaksut

Mittarittomien vesipostien käyttömaksu on 30 m3/vuosi.
 
Pysähtyneen vesimittarin lukema arvioidaan edellisen mittarin
luentavälin kulutuksen mukaisena. Kiinteistössä asuvien
henkilölukumäärän muutokset huomioidaan, kun ne ovat kestäneet yli kolme
kuukautta.
 
Vuotovedestä voidaan jäteveden käyttömaksuun myöntää hyvitystä
muualle kuin viemäriin joutuneesta vedestä. Tällöin asiakkaan tulee
todistettavasti näyttää toteen, että vuotovesi on joutunut muualle, kuin
viemäriin, lisäksi vuotoveden määrä on oleellisesti kasvattanut
kiinteistössä mitattua veden kulutusta. Oleellisena viemärin
ulkopuolelle joutuneen veden määränä pidetään yli 15 % kasvua
normaalista kulutuksesta kuitenkin vähintään 30 m3 vesimäärää.
Vuotohyvitys maksetaan vasta oleellisena pidetyn vuotovesimäärän
ylityksen osalta. Jos vuotovedet ovat valuneet muualle kuin viemäriin,
on hyvitys pääsääntöisesti 100 % jäteveden käyttömaksusta.
Veden käyttömaksusta ei myönnetä hyvitystä.

Perusmaksu

Vesihuoltolaitoksen perusmaksu määräytyy ja veloitetaan kiinteistöön asennetun vesimittarin koon perusteella.
 
Kiinteistöt, joihin vesimittaria ei toistaiseksi asenneta sekä
vesipostiasiakkaat, peritään perusmaksu suunnitellun mittarikoon mukaan.
 
Vesimittarin koko mm, veden perusmaksu € / kk alv 24 %
20 mm, omakotitalot ja loma-asunnot 6,45 €
20 mm, muut kiinteistöt 34,37 €
25 mm 64,44 €
30 mm 81,63 €
40 mm 138,56 €
50 mm ja suuremmat 236,31 €
 
Vesimittarin koko mm, jäteveden perusmaksu € / kk alv 24 %
20 mm, omakotitalot ja loma-asunnot 6,45 €
20 mm, muut kiinteistöt 34,37 €
25 mm 64,44 €
30 mm 81,63 €
40 mm 138,56 €
50 mm ja suuremmat 236,31 €
 
Kiinteistön perusmaksut astuvat voimaan heti, kun kiinteistö on
liitetty laitoksen verkostoon. Perusmaksuja peritään siihen asti, kun
kiinteistö erotetaan pysyvästi laitoksen verkostosta.
 
Sammutusvesilaitteistojen (sprinkleri) perusmaksut € / kk / alv 24 %
Sprinklerliittymä DN 80 ja suurempi 153,74 €

Poikkeukset

Muiden kuin asuinkiinteistöjen ja asuinkiinteistöihin vesihuollon
suhteen rinnastettavien kiinteistöjen maksut hinnoitellaan tarvittaessa
erikseen. Sama koskee vesihuollon yleisten toimitusehtojen kohdassa 2.5
tarkoitettujen liittyjien maksuja.

Lisä- ja erillisvesimittarimaksu

Perusmaksuun sisältyvän vesimittarin lisäksi laitoksen omistaman
erillisen vesimittarin ja siihen liittyvän laitoksen omistaman
laitteiston käytöstä perittävän lisävesimittarimaksun määräämisen
perusteena on lisä- ja erillisvesimittarilaitteiston tyyppi ja koko.
Lisä- ja erillisvesimittarimaksun
yksikköhinnat ovat:
 
perusmaksu €/kk /alv 24 %
20 mm ja suurempi 3,53 €

Palvelumaksuhinnasto 1.1.2017

Tonttiventtiilin avaaminen ja sulkeminen

Tonttiventtiilin avaaminen ja sulkeminen voi tapahtua asiakkaan pyynnöstä tai laitoksen aloitteesta esim. vesihuollon yleisissä toimitusehdoissa tarkemmin säännellyissä tilanteissa.
 
Tonttiventtiilin avaamis- ja sulkemismaksu on kumpikin 42,00 € + alv 24 % = 52,08 €, joka on suoritettava yhdessä huomautuslaskun kanssa ennen kuin vesijohto avataan.
 
Tarpeettomasta käynnistä veden sulkemisen yhteydessä veloitetaan 42,00 € + alv 24 % = 52,08 €.

Vesimittarin asennus- ja tarkastusmaksu

Laitoksen omistaman vesimittarin ensiasennus sisältyy liittymismaksuun, edellyttäen, että kiinteistön vesimittaritila ja putkitukset on tehty ohjeen mukaisesti. Jos mittarin asennuksesta aiheutuu ylimääräisiä työ- ja materiaalikustannuksia, peritään ne erikseen hinnaston mukaisena.
 
Mittarin vaihto tehdään mittarikoon ja/tai käyttövuosien perusteella laitoksen toimesta ja kustannuksella. Asiakkaan pyytäessä vesimittarin vaihdon hänen omista toiminnoistaan johtuvan mittarin jäätymisen ja särkymisen vuoksi, peritään vaihto hinnaston mukaisesti.
 
Jäätyneen vesimittarin vaihto normaalina työaikana 60,75 €/alv 24 %
 
Vesimittarin tarkastusmaksu peritään vesihuoltolaitoksen suorittamasta vesimittarin näyttämän tarkastamisesta, jos tarkastus tapahtuu liittyjän pyynnöstä ja todettu virhe on pienempi kuin yleisissä toimitusehdoissa on määritelty.
 
Tarkastusmaksu peritään myös lisä- ja erillisvesimittareiden tarkastamisesta.
 
Tarkastusmaksun suuruus/tarkistuskerta on 60,00 € + alv 24 % = 74,40 €
 
Pysähtynyt vesimittari tulee ilmoittaa laitokselle, vaihtamisen suorittaa laitos kustannuksellaan.

Vesimittarin luentamaksu

Asiakas toimittaa laitokselle laskutusta varten tarvittavat lukematiedot laitoksen määrääminä aikoina. Jos asiakas ei ole toimittanut mittarin lukemaa laitokselle määräajassa, vesimittarin luentamaksu peritään laitoksen suorittamasta luennasta. Lisäksi luentamaksu voidaan periä, jos laitos lukee mittarin asiakkaan pyynnöstä.
 
Vesimittarin luentamaksu on 25,00 € + alv 24 % = 31,00 €

Sakokaivo- ja umpisäiliölietteen käsittely

Laitoksen vastaanottamasta ja käsittelemästä sakokaivo- ja umpisäiliölietteestä peritään käsittelymaksua.
Sakokaivo- ja umpisäiliölietteiden käsittelymaksut ovat: 22,32 €/m3 (alv 24 %)

Muut asiakkaan tilaamat työt

Liittyjälle tai muulle asiakkaalle tehdyistä töistä, joita taksassa tai tässä hinnastossa ei erikseen mainita, peritään laitokselle aiheutuneet kustannukset. Laitos toteuttaa työt kiinteähintaisina, yksikköhinnoiteltuina, laskutustöinä jne.
Laitos on määritellyt seuraavista töistä kiinteät tai yksikköhinnat:
 
Normaali tuntivelotushinta
42,00 € /h (alv 0%)
52,08 € /h (alv 24%)
 
50 % tuntivelotushinta
49,00 € /h (alv 0%)
60,76 € /h (alv 24%)
 
100 % tuntivelotushinta
59,00 € /h (alv 0%)
73,16 € /h (alv 24%)
 
150 % tuntivelotushinta
79,00 € /h (alv 0%)
97,96 € /h (alv 24%)
 
Tuntiveloitushintaan sisältyy työntekijän henkilökohtaisten työkalujen käyttö sekä matkakustannukset. Muut kalustokustannukset peritään erikseen.

Kalustovuokrat työsuoritusten yhteydessä:

Höyrynkehitin Höyrymestari
35,00 € /h (alv 0%)
43,40 € /h (alv 24%)
 
Viemärinavauslaite
45,00 € /h (alv 0%)
55,80 € /h (alv 24%)
 
Sulatusmuuntaja
20,00 € /h (alv 0%)
24,80 € /h (alv 24%)
 
Viemärikuvaus
62,00 € /h (alv 0%)
76,88 € /h (alv 24%)

Taksan ja palvelumaksujen arvonlisävero

Maksut on ilmoitettu arvonlisäverollisina.

Viivästyskorko

Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan. Perimiskustannuksina veloitetaan 5,00 euroa jokaisesta maksukehotuksesta. Muut perimiskustannukset peritään laitokselle perimistoimenpiteistä aiheutuneiden kustannusten mukaan.

Soveltamisohje Liityntä- ja rakentamismaksut 1.1.2018

Liittymismaksusta ei peritä arvonlisäveroa ja se on siirto- ja palautuskelpoinen.
Kiinteistökohtaisella liittymismaksulla katetaan alueen vesihuoltoverkoston rakentamiskustannuksia. Liittymismaksua peritään kaikilta uusilta liittyjiltä, jolloin se perustuu rakennettavaan kerrosalaan. Liittymismaksu oikeuttaa kiinteistön liittymään laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin sekä käyttämään laitoksen palveluja.
 
Liittymismaksu siirtyy kiinteistön luovutuksen yhteydessä uudelle omistajalle. Ehtona on, että liittymismaksu ja muut liittymiseen kuuluvat vastuut on täytetty.
 
Liityntämaksu laskutetaan heti, kun liityntäsopimus on allekirjoitettu.
 
Liittymismaksun yksikköhinta on 2,00 €/k-m2

Määräytymisperusteet:

Liittymismaksu on yksi liittymismaksu, joka määräytyy kiinteistön kerrosalan A, rakennustyypin k, palvelukertoimen P ja liittymismaksun yksikköhinnan mukaan.
 
Liittymismaksun laskentakaava:
 
L = A x k x Y x P
 
L = liittymismaksu (€)
A = kerrosala (k-m2)
k = rakennustyypin mukainen kerroin (taulukko)
Y = liittymismaksun yksikköhinta (2,00 €/ k-m2 )
P = palvelukerroin = 1( vesi 0,5+ jätevesi 0,5)
 
 
Omakoti-, paritalo <= 400m2
Kerroin: 3
Kiinteämaksu: 2400 €
 
Rivi- ja ketjutalot, 2 kerroksiset kerrostalot
Kerroin: 6
Kiinteämaksu: vähimmäismaksu 2400 €
 
Asuinkerrostalot (väh. 3 kerrosta)
Kerroin: 4
Kiinteämaksu: vähimmäismaksu 2400 €
 
Yhdistetyt asuin- ja liikerakennukset
Kerroin: 3
Kiinteämaksu: vähimmäismaksu 2400 €
 
Yhdistetyt asuin- ja toimistorakennukset
Kerroin: 3
Kiinteämaksu: vähimmäismaksu 2400 €
 
Toimisto- ja julkiset rakennukset
Kerroin: 3
Kiinteämaksu: vähimmäismaksu 2400 €
 
Liike- ja teollisuusrakennukset
Kerroin: 3
Kiinteämaksu: vähimmäismaksu 2400 €
 
Teollisuus, jossa vain sos.tilojen vesi
Kerroin: 1
Kiinteämaksu: vähimmäismaksu 2400 €
 
Maatalouden talousrakennus
Kerroin: 3
Kiinteämaksu: vähimmäismaksu 2400 €
 
Vapaa-ajan rakennus
Kerroin: 10
Kiinteämaksu: vähimmäismaksu 2400 €

Muita ehtoja ja maksuja

Mikäli samalla rakennuspaikalla tai tontilla sijaitsee paritalo tai kaksi erillistä pientaloa (tai useampi)on jokaisella huoneistolla tai pientalolla oltava oma liittymä ja jokaisesta laskutetaan oma liittymämaksu.
 
Mikäli kiinteistö liittyy vain vesijohtoon, peritään 50 % liityntämaksusta tai vähimmäismaksusta.
Kiinteistön liittyessä vain viemärijohtoon, peritään 50 % liityntämaksusta tai vähimmäismaksusta.

Tonttijohtojen rakentamismaksut

Haja-asutusalueella:
Maksuluokka I yhteen verkostoon 1488 €/alv 24%
Maksuluokka II kahteen verkostoon 1984 €/alv 24%
 
Asemakaavoitetulla alueella:
Maksuluokka III yhteen verkostoon 2232 €/alv 24%
Maksuluokka IV kahteen verkostoon 2480 €/alv 24%
 
Mikäli yhtiöstä riippumattomista syistä joudutaan rakentamaan normaalista käytännöstä poiketen useampia tonttiliittymiä, peritään tonttijohtomaksu jokaisesta liittymästä erikseen. Mikäli kaava-alueella kiinteistölle rakennetaan uudet tonttijohdot, peritään tonttijohtomaksu maksuluokan mukaan sekä tonttivesijohdon ja tonttiviemärin uudeksi liittämiskohdaksi tulee kohta, jossa tonttijohdot leikkaavat kiinteistön rajan.
Mikäli yhtiö saneeraa verkostojaan ja tonttijohtojen uusiminen voidaan suorittaa samanaikaisesti, alennetaan rakentamismaksua -30 %.

Tonttijohtojen rakentaminen

Kaava-alueella tonttijohtojen rakentamismaksu sisältää vesimittarin vesimittari venttiilit sekä tonttijohtojen rakentamisen tontin rajalle, kuitenkin enintään 2 metrin etäisyydelle tontin rajan sisäpuolelle. Jälkityöt ns. siistiminen tontin rajan sisäpuolella ei sisälly rakentamismaksuun.
Tonttijohtoja ovat tonttivesijohto ja tonttiviemäri. Jokaisella kiinteistöllä tulee olla erilliset tonttijohtonsa, ellei yhtiö muuta järjestelyä hyväksy. Tonttijohtojen liittämiskohta on kohdassa, jossa tonttijohdot leikkaavat kiinteistön rajan, tätä liittämiskohdan määrittelyä sovelletaan tonttijohtoihin, jotka on tehty 1.1.2010 tai myöhemmin.
 
Kaava-alueen ulkopuolella, mutta kuitenkin toiminta-alueella ei liittämiskohtaa määrätä yleisen tien tai kevyenliikenteen väylän taakse.
Liittämiskohtakohta talojohdolle toiminta-alueella, mutta kaava-alueen ulkopuolella on enintään 100 metrin etäisyydellä asuinrakennuksen seinästä kohtisuoraan (lyhintä reittiä) kaivulinjaa mitaten.
100 m ja sitä lyhyempien tonttijohtojen liittämiskohta on runkojohtojen ja kiinteistöä palvelevien johtojen liitoskohta liitoskappale mukaan lukien.

Lisäliittymismaksu

Lisäliittymismaksua peritään niistä rakennuksista pois lukien omakoti-, paritalot, jotka laajentavat ja joiden kerrosala lisääntyy yli 10 %. Lisäliittymismaksua ei peritä kiinteistötyyppi ”omakotitalo” < 400 k-m2, eikä kylmien varastotilojen tilojen rakentamisesta, joilla ei ole välittömiä vaikutuksia vesi-huoltoliittymiin. Lisäliittymismaksua peritään 100 % rakennusluvan mukaisesta kerrosalan laajentamisesta.

Vanha rakennus puretaan ja paikalle rakennetaan uusi rakennus

Kyse on uudisrakentamiseen verrattavasta rakentamisesta, joita liittymismaksu koskee riippumatta siitä, uusitaanko tonttijohtoja. Tällöin rakentajan on haettava uusi rakennuslupa, rakentaja tekee uuden liittymissopimuksen Keminmaan Vesi Oy:n kanssa. Jos rakennuspaikalla on olemassa olevista liittymistä palautusoikeudellista liityntämaksua, maksu hyvitetään.

Kiinteistöjen yhteisen johdon liittäminen verkostoon

Keminmaan Vesi Oy voi toiminta-alueellaan tai sen ulkopuolella olevia kiinteistöjä liittää yhteisellä johdolla verkostoonsa. Liittyjät tekevät keskenään sopimuksen kiinteistöjen yhteisten johtojen (yhteisten, vesi- ja viemärijohtojen) liittämisestä vesihuoltolaitoksen verkostoon sekä sopimuksen johtojen rakentamisesta ja kunnossapidosta. Lisäksi laitos tekee jokaisen liittyjän kanssa erillisen liittymissopimuksen ja perii liittymismaksut.

Liittymis- ja käyttösopimuksen päättyminen

Liittymissopimusten irtisanomisen yhteydessä liittymien vesi- ja viemärijohdot irtikytkennän Keminmaan Vesi Oy:n runko- tai jakelujohdoista, työkustannukset laskutetaan asiakkaalta toteutuneiden kustannusten mukaisesti ja vähennetään palautusoikeudellisesta liityntämaksusta.
Jäljelle jäävä palautusoikeudellinen liittymismaksu palautetaan asiakkaalle.